Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Seloste päivitetty 8.10.2019

1 Rekisterin pitäjä

On-Time Research Solutions Oy (Y-tunnus 2562657)

Kivääritehtaankatu 6E

40100 Jyväskylä

puh. 050 359 9497

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Matias Nygård

Kivääritehtaankatu 6E

40100 Jyväskylä

puh. 050 359 9497

3 Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen sekä asiakkaiden palvelutuotannon kehittäminen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisesti.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaiden osalta rekisterin tietosisältö on asiakasyrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, yhteyshenkilön puhelinnumero, yhteyshenkilön sähköpostiosoite, asiakasyrityksen posti- ja käyntiosoite sekä asiakkaan käyttämät tuotteet ja palvelut.

Markkinoinnin osalta rekisterin tietosisältö on markkinointirekisterin liittyneen henkilön sähköpostiosoite, nimi, puhelinnumero, yrityksen nimi ja mahdolliset muut henkilön itsensä antamat tiedot, kuten tarjouspyynnöt ja yhteydenotot, sekä on time.fi -internetsivun käyttötiedot.

Rekisteröidystä voi olla tallennettuja tietoja sekä asiakas- että markkinointirekisterin näkökulmasta.

6 Säännön mukaiset tietolähteet

  • Rekisteröidyltä itseltään saadut tiedot
  • Rekisteröidyn ontime.fi -internetsivulla käynneistä tallentuvat tiedot
  • Asiakasyritykseltä saadut tiedot

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan sellaisenaan ne toimittaneelle asiakasyritykselle. Muutoin henkilötietoja ei luovuteta.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta osa henkilötietojen automaattisesta käsittelystä markkinointiviestintään liittyen voi tapahtua EU:n tai ETA:n ulkopuolella olevissa tietojärjestelmistä. Tällaisissa tapauksissa käytettävät järjestelmät noudattavat EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa lukittuina.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään tietoturvakäytäntöjä noudattaen eri tietojärjestelmissä, joihin jokaisella käyttäjällä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja pääsy on rajattu työtehtäviin liittyvän käyttötarpeen perusteella. Rekisterinpitäjän mahdollisilla yhteistyökumppaneilla, kuten markkinointitoimistoilla on rajattu pääsy henkilökohtaisilla tunnuksilla, vain tarvittiin tietoihin ja voimassa olevat salassapitosopimukset.

10 Tarkistusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse osoitteella asiakaspalvelu@ontime.fi. Pyyntöihin pyritään vastaamaan seitsemän (7) vuorokauden kuluessa.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vaatimus tulee tehdä sähköpostitse osoitteella asiakaspalvelu@ontime.fi.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Kielto tulee tehdä www-osoitteessa www.ontime.fi/puheluiden-estaminen-opt-out. Jokaisella on oikeus tulla unohdetuksi asiakasrekisteristä, jolloin On-Time Research Solutions Oy poistaa kaikki asiakkaasta kerätyt tiedot.