30.10.2014

Palvelusopimus

Tämä palvelusopimus (jäljempänä ”Sopimus”) koskee On-Time Research Solutions Oy:n (”Yhtiö”) tarjoaman automaattisen puhelinkyselypalvelun (”Palvelu”) käyttöä asiakkaan (”Asiakas”) toimesta.

Palvelun sisältö

Palvelu mahdollistaa automaattisten puhelukyselyiden suunnittelun, nauhoittamisen ja suorittamisen lanka- ja matkapuhelinverkoissa suomalaisiin puhelinnumeroihin. Lisäksi Palvelu mahdollistaa kyseisten kyselyiden tulosten seuraamisen reaaliaikaisesti sekä tulosten katselun ja lataamisen jälkikäteen.

Palvelua voidaan käyttää esimerkiksi markkinatutkimusten, mielipidemittausten, asiakas- ja jäsenkyselyiden ja muiden vastaavien tutkimusten sekä muun vastaavan sidosryhmäviestinnän toteuttamiseen. Palvelua voidaan käyttää Asiakkaan itse Palveluun syöttämillä puhelinnumeroilla sekä Palvelun kohderyhmäominaisuuden avulla haetuilla puhelinnumeroilla.

Palvelun käyttöä rajataan erillisissä käyttöehdoissa (linkki, jäljempänä ”Käyttöehdot”), joihin Asiakas sitoutuu hyväksymällä tämän Sopimuksen. Yhtiö varaa oikeuden muuttaa Käyttöehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle puhelimitse, sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ovat aina nähtävillä edellämainitussa linkissä.

Palvelun käyttöoikeus

Asiakas luo itselleen käyttäjätunnuksen rekisteröityessään Palveluun ja hyväksyessään tämän Sopimuksen. Laskutusasiakkaiden tunnuksen luo Yhtiö. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Tarvittaessa käyttäjätunnuksia voidaan luoda Yhtiön avustuksella useampia Asiakkaan edustaman organisaation muulle henkilöstölle. Asiakas vastaa siitä, että käyttäjätunnukset ja salasanat eivät päädy ulkopuolisille, ja siitä, että Asiakkaan rekisteröityessään antama puhelinnumero ei päädy ulkopuolisten käyttöön, sillä puhelinnumeron avulla Palvelun käyttäjätunnus ja salasana on palautettavissa/vaihdettavissa.

Jos Asiakkaan käyttäjätunnukset ja/tai salasanat päätyvät Asiakkaan huolimattomuuden johdosta tai muista Asiakkaasta riippuvista syistä ulkopuolisille, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tapahtuneesta välittömästi asian havaittuaan Yhtiölle. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksillaan tehdystä ulkopuolisten Palvelun käytöstä kuin omastaan ilmoitukseen saakka.

Kaikilla Asiakkaan käyttäjätunnuksilla on yhtäläinen rajaton käyttöoikeus kaikkiin niihin Palvelun ominaisuuksiin, joiden käyttöönotosta sovitaan tässä Sopimuksessa. Yhtiö pidättää oikeuden rajata tai katkaista Asiakkaan yhden tai useamman käyttäjätunnuksen käyttöoikeutta havaitessaan tämän Sopimuksen tai Käyttöehtojen vastaista toimintaa.

Oikeus Palvelun tietoihin

Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaalla on oikeus käyttää Palveluun syöttämiään puhelinnumeroita siihen tarkoitukseen, johon Asiakas Palvelua käyttää.

Asiakkaalla säilyy täysi omistusoikeus näiden Palveluun syöttämiin tietoihin, kuten puhelinnumeroihin sekä kyselyiden ja tiedotteiden teksti- ja ääniaineistoihin. Asiakas luovuttaa Yhtiölle rajatun käyttöoikeuden näihin tietoihin siltä osin kuin se on tarpeellista Palvelun tuottamiseksi.

Lisäksi Asiakkaalle muodostuu täysi omistus- ja käyttöoikeus Palvelun muodostamiin tietoihin, kuten kyselyiden tuloksiin, siltä osin kuin se on seurausta Asiakkaan tekemästä Palvelun käytöstä. Asiakkaan on kuitenkin Palvelun tuottamia tietoja käsittelevässä tai hyödyntävässä sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässään mainittava tietojen lähteeksi Yhtiö nimeltä, ellei erikseen muuta sovita. Asiakas luovuttaa Yhtiölle rajatun käyttöoikeuden näihin tietoihin siltä osin kuin se on tarpeellista Palvelun tuottamiseksi.

Käytettäessä Palvelun kohderyhmäominaisuutta Asiakkaalla ei ole oikeutta saada tietoonsa soitettuja puhelinnumeroita eikä muuta kyselyiden vastauksia yksilöivää tietoa vastausten satunnaisesti luotua yksilöllistä tunnistetta lukuun ottamatta.

Yhtiö vastaa siitä, ettei se käytä edellä mainittuja tietoja muihin tarkoituksiin eikä luovuta tietoja edelleen. Lisäksi Yhtiö vastaa siitä, että se toimeenpanee asianmukaiset tietoturvatoimenpiteet, jotta edellä mainitut tiedot eivät päädy asiattomasti ulkopuolisten käsiin.

Yhtiö pidättää oikeuden luovuttaa Asiakkaan Palveluun tallentamia tietoja viranomaisille Asiakasta koskevissa tutkintatapauksissa viranomaisten esittäessä asianmukaisen käräjäoikeuden tai ylemmän oikeusasteen päätöksen asiasta. Muissa tapauksissa Yhtiö sitoutuu pyrkimään parhaansa mukaan ehkäisemään tietojen luovuttamista edelleen, myös viranomaisille.

Määritelmät

”Soitettu puhelu” on puhelu, joka on annettu Palvelulle tehtäväksi ja jonka Palvelu on tehnyt, riippumatta siitä, onko puheluun vastattu. ”Soitettava puhelu” on puhelu, joka on annettu Palvelulle tehtäväksi, mutta jota Palvelu ei ole vielä toteuttanut.

”Yhdistetty puhelu” on Soitettu puhelu, johon on vastattu, riippumatta siitä, onko vastaanottaja kuunnellut puhelua tai vastannut kyselyn loppuun saakka.

”Kysely” on Asiakkaan palvelussa tekemä puhelinkysely tai puhelinviesti.

”Kyselynauhoitteen kesto” on Palvelun esittämä arvio Kyselyyn kuuluvien kysymysten, vastausvaihtoehtojen ja ääniviestien yhteenlasketusta kestosta ja niihin liitetystä arvioidusta keskimääräisestä vastausajasta. Palvelu esittää arvion Kyselyn luonti- ja muokkaussivun alkuosassa.

”Kohderyhmä” on Palvelun kohderyhmäominaisuudella muodostettu tai Asiakkaan itse määrittelemä joukko ”Soitettavia puheluita”.

Kustannukset ja korvausvastuut

Asiakas vastaa täysimääräisesti Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista kustannuksista (esimerkiksi Internet-yhteydet, tietotekniset laitteet ja kolmansien osapuolten palvelut).

Asiakas vastaa täysimääräisesti niistä kustannuksista, vahingoista ja korvausvastuista, joita Yhtiölle mahdollisesti aiheutuu Asiakkaan tekemästä Palvelun sellaisesta käytöstä, joka on tämän Sopimuksen tai kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen vastaista.

Yhtiö vastaa Asiakkaalle niistä kustannuksista tai vahingoista, jotka Asiakkaalle suoraan aiheutuvat Palvelun toimimattomuudesta, virheellisestä toiminnasta tai tietoturvapuutteista tai Yhtiön muusta Asiakkaan Palveluun syöttämiä tietoja tai Palvelun käyttöä koskevasta toiminnasta, korkeintaan viiteensataan (500,00) euroon tai korkeintaan Asiakkaan viimeisen kuuden (6) kuukauden Palvelun käyttöä vastaavaan summaan asti, alhaisemman summan mukaan. Asiakas sitoutuu olemaan esittämättä Yhtiölle tätä suurempia korvausvaateita. Asiakas vastaa Palvelun käytöllään kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista täysimääräisesti myös silloin, kun Palvelun käyttö on ollut Sopimuksen ja Käyttöehtojen mukaista.

Sopimuksen irtisanominen

Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa tämä Sopimus ilman irtisanomisaikaa, mutta kuitenkin siten, että Yhtiön irtisanoessa sopimuksen Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua irtisanomiseen mennessä suoritettavaksi lähettämiensä Kyselyiden toteuttamiseen ja tulosseurantaan saakka tai Yhtiö vastaa muuten näiden Kyselyiden tulosten toimittamisesta Asiakkaalle. Jos näiden Kyselyiden toteuttaminen estyy Yhtiöstä riippuvasta syystä, Yhtiö on velvollinen palauttamaan Asiakkaalle kyseisten Kyselyiden hinnan täysimääräisesti.

Yhtiö ei vastaa Sopimuksen päättyessä Kyselynauhoitteiden, Kyselyiden tai muun Asiakkaan Palveluun tallentamien tietojen toimittamisesta Asiakkaalle missään tapauksessa, vaan näiden varmuuskopioiminen on Asiakkaan vastuulla. Yhtiön irtisanoessa Sopimuksen Yhtiö on velvollinen toimittamaan asiakkaalle kaikkien Asiakkaan toteuttamien Kyselyiden tulosaineistot, muissa tapauksessa Asiakas vastaa näidenkin tietojen tallentamisesta omaan käyttöönsä.

Ominaisuudet, hinnat ja laskutus

Yhtiö myöntää Asiakkaalle käyttöoikeuden kaikkiin Palvelun ominaisuuksiin (puhelinkyselyt, puhelintiedotus ja kohderyhmähaku).

Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua Palvelun kehitykseen esittämällä Yhtiölle olemassa olevia ominaisuuksia koskevia kehitysehdotuksia sekä ehdottamalla uusia ominaisuuksia toteutettavaksi. Yhtiö pyrkii ottamaan Asiakkaan ehdotukset huomioon tuotekehityksessään mahdollisuuksien mukaan.

Palvelun hinta muodostuu Kyselynauhoitteen keston ja Kohderyhmän koon (eli Soitettavien/Soitettujen puheluiden määrän) perusteella. Asiakas maksaa Palvelussa näkyvän hinnan kustakin Kyselystä lähettäessään Kyselyn suoritettavaksi. Laskutusasiakkaiden tapauksessa laskutusehdot sovitaan erikseen.