Käyttöehdot

Tervetuloa On-Time Research Solutions Oy:n (jäljempänä ”me” tai ”Yhtiö”) puhelurobotiikkapalveluun (jäljempänä ”Palvelu”). On-Time Research Solutions Oy (Y-tunnus: 2562657-9) on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö, jonka kotipaikka sijaitsee osoitteessa Kivääritehtaankatu 6, 40100 Jyväskylä.

Palvelua käyttävä henkilö (jäljempänä ”Asiakas” tai ”sinä”) voi käyttää puhelurobotiikkateknologiaamme järjestääkseen automatisoituja kyselyitä ja sidosryhmien viestintää puhelinyhteyksien välityksellä. Palvelua ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin edellä mainittuihin kyselyihin ja sidosryhmien viestintään.

Hyväksymällä Palvelusopimuksen hyväksyt nämä Käyttöehdot. Me päivitämme näitä käyttöehtoja säännöllisesti. Jos sinulla on aktiivinen tilaus, ilmoitamme muutoksista sähköpostitse tai sovelluksen sisäisellä ilmoituksella.

MÄÄRITELMÄT

Sopimus” tarkoittaa sopimusta, joka koostuu näistä Käyttöehdoista, Palvelusopimuksesta meidän ja Asiakkaan välillä sekä Hinnastosta.

Yhtiö” tai ”me” tarkoittaa On-Time Research Solutions Oy:tä, Y-tunnus 2562657-9, Kivääritehtaankatu 6, 16 A 10, 40100 Jyväskylä.

DPA” tarkoittaa Yhtiön ja Asiakkaan välistä henkilötietojen käsittelysopimusta, joka löytyy näiden Käyttöehtojen kohdasta 5.

Maksu” tai ”Maksut” tarkoittaa palvelumaksuja.

Ensimmäinen Tilauskausi” tarkoittaa ajanjaksoa, jolloin Asiakas käyttää ensimmäisen kerran Palvelua. Ensimmäinen Tilauskausi käynnistyy Palvelusopimuksen allekirjoitusajankohdasta ja kestää kolme (3) kuukautta. Ensimmäisen Tilauskauden jälkeen Sopimus pysyy voimassa toistaiseksi ilman erillistä ilmoitusta. Sopimus voidaan irtisanoa näiden Käyttöehtojen kohdan 9 mukaisesti.

Osapuoli” tai ”Osapuolet” tarkoittaa Yhtiötä tai Asiakasta tai molempia.

Hinnasto” tarkoittaa listaa, joka sisältää kaikki tarjottavat Palvelut sekä näiden Maksut.

Palvelusopimus” tarkoittaa Osapuolten välistä Palvelusopimusta tai POC-Palvelusopimusta, joka on tehty kirjallisessa muodossa

Palvelu” tarkoittaa Yhtiön puhelurobotiikkateknologian käyttöä, jonka avulla Asiakas voi järjestää automatisoituja kyselyitä sekä sidosryhmien viestintää puhelinyhteyksien välityksellä.

Käyttöehdot” tarkoittaa näitä Käyttöehtoja, jotka löytyvät myös osoitteesta https://ontime.fi/kayttoehdot/.

1. PALVELU JA TUKI

1.1 Yhtiö antaa Asiakkaalle tämän käyttötarkoituksiin rajatun, ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen ja siirtokelvottoman oikeuden Palveluun pääsyyn ja sen käyttämiseen näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

1.2 Palvelun käytön edellytyksenä on Maksujen maksaminen.

1.3 Yhtiö suorittaa kaupallisesti kohtuulliset toimenpiteet Palvelun välittämiseksi Asiakkaalle Sopimuksen mukaisesti.

1.4 Näiden ehtojen mukaisesti Yhtiö tarjoaa Asiakkaalle kohtuullisia teknisiä tukipalveluita Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

2. MAKSUJEN SUORITTAMINEN

2.1 Tiedot Sopimuksen mukaisista maksuista ja niiden maksamisesta löytyvät Hinnastossa.

3. RAJOITUKSET JA VASTUUT

3.1 Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua:

  • ottamalla yhteyttä sellaisiin henkilöihin, joihin sillä ei ole oikeutta ottaa yhteyttä
  • suoramarkkinointiin, puhelinmyyntiin tai poliittiseen mainontaan, ellei Asiakkaalla ole oikeutta tähän
  • poliittisten, herjaavien, yksityisyyttä loukkaavien, syrjivien tai muutoin laittomien viestien välittämiseen
  • kolmannesta osapuolesta virheellisiä tai muita vastaavia mielikuvia antavien viestien välittämiseen
  • kolmannelle osapuolelle tai Yhtiölle suoraa tai välillistä haittaa aiheuttavien viestien välittämiseen, tai
  • mihin tahansa muihin tarkoituksiin, joihin Palvelua ei ole tarkoitettu.

3.2 Asiakas kiinnittää erityistä huomiota tietosuojalainsäädännön noudattamiseen käyttäessään Palvelua. Tämä lainsäädäntö koostuu esimerkiksi sähköisen viestinnän palveluista annetusta laista (971/2014) sekä muusta samankaltaisesta kansallisesta lainsäädännöstä, kuin myös EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (EU 679/2016) (jäljempänä ”TSA”). Asiakas varmistaa lisäksi, että:

  • kaikki Palvelun puheluita vastaanottavat tahot ovat tietoisia siitä, että kyseessä on kyselyitä ja sidosryhmien viestintää varten järjestetty automatisoitu puhelurobotiikkapalvelu
  • kaikille Palvelun puheluita vastaanottaville ilmoitetaan nimenomaisesti kyselystä tai viestistä vastuussa oleva taho sekä mikä kyselyn tai viestin tarkoitus on ja
  • puhelinyhteys sekä sen tallennusominaisuudet ovat asiaankuuluvasti testattu ennen puhelinyhteyden käyttöä kyselyssä tai viestinnässä.

3.3 Asiakas ei suoraan tai välillisesti: takaisinmallinna, hajota, pura tai muuten yritä löytää lähdekoodia, kohdekoodia tai perustana olevaa rakennetta, tietotaitoa tai algoritmeja, jotka ovat oleellisia Palvelulle tai millekään ohjelmistolle, dokumentaatiolle tai Palveluun liittyville tiedoille (jäljempänä ”Ohjelmisto”); muokkaa, käännä tai luo johdannaisteoksia, jotka perustuvat Palveluun tai mihin tahansa Ohjelmistoon (paitsi siinä määrin kuin Yhtiö on nimenomaisesti sen sallinut tai Palvelu siihen valtuuttanut); käytä Palvelua tai mitä tahansa Ohjelmistoa moniajoon tai palvelutoimistotarkoituksiin tai muutoin kolmannen osapuolen hyödyksi, tai; poista mitään omistajuuteen liittyviäilmoituksia tai etikettejä.

3.4 Asiakas on itse harjoittamatta eikä myöskään salli minkään kolmannen osapuolen harjoittaa: (i) Palvelun alilisensointia, edelleen levittämistä, myyntiä, vuokraamista tai lainaamista; (ii) Ohjelmiston kopioimista (paitsi varmuuskopiointitarkoituksia varten), muokkaamista, parantamista tai johdannaisten luomista ​​Ohjelmistosta tai jostain sen osasta; (iii) Palvelun kiertämistä, estämistä tai muutoin Palvelun tai Ohjelmiston turvallisuuteen tai niiden kopioinnin estoon liittyvien ominaisuuksien häiritsemistä; (iv) Palvelun tarjoamien viestintäjärjestelmien käyttöä luvattomien tai ei-toivottujen kaupallisten viestien lähettämiseen; (v) Yhtiön nimen, logon tai tavaramerkin käyttämistä muussa kuin Palvelun käytön yhteydessä, ellei Yhtiö ole antanut tähän kirjallista suostumusta; (vi) Palvelun käyttämistä vastoin soveltuvaa lainsäädäntöä, sääntöjä tai määräyksiä, tai jollain muulla laittomalla, haitallisella tai Sopimusta rikkovalla tavalla, ja; osallistumista mihinkään sellaiseen toimintaan, joka häiritsee Palvelua.

3.5 Asiakas edustaa, sopii ja takaa, että Asiakas käyttää Palvelua vain voimassa olevan Sopimuksen ja kaikkien sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Vaikka Yhtiöllä ei ole velvollisuutta valvoa Asiakkaan Palvelun käyttöä, voi Yhtiö halutessaan niin tehdä sekä kieltää sellaisen Palvelun käytön, joka Yhtiön arvion mukaan on tai saattaa olla edellä mainitun vastaista.

3.6 Asiakkaan vastuuna on hankkia ja ylläpitää omakustanteisesti kaikki laitteet ja oheispalvelut, joita Palveluun yhdistäminen, pääsy ja käyttö edellyttävät. Näihin kuuluvat rajoittamatta muun muassa modeemit, palvelimet, ohjelmistot, verkkoyhteydet ja niin edelleen (jäljempänä ”Laitteet”). Asiakas on myös vastuussa Laitteiden, asiakastilien, salasanojen (muun muassa hallinnolliset ja käyttäjien salasanat) ja tiedostojen turvallisuudesta, sekä kaikesta asiakastilien tai Laitteiden käytöstä.

 

4. LUOTTAMUKSELLISUUS; OMISTUSOIKEUDET

4.1 Kaikki Osapuolet (jäljempänä ”Vastaanottava Osapuoli”) ymmärtävät, että toinen osapuoli (jäljempänä ”Paljastava Osapuoli’) on paljastanut tai voi paljastaa Paljastavan Osapuolen liiketoimintaan liittyviä liiketoiminta-, teknisiä tai taloudellisia tietoja (jäljempänä ”Luottamukselliset Tiedot”). Yhtiön Luottamukselliset Tiedot sisältävät ei-julkista tietoa Palvelun ominaisuuksista, toiminnallisuudesta, suorituskyvystä ja muista vastaavista seikoista. Asiakkaan Luottamukselliset Tiedot sisältävät ei-julkisia tietoja sekä henkilötietoja, joista Asiakas on vastuussa rekisterinpitäjänä ja jotka Asiakkaan asiakkaat (jäljempänä ”Asiakkaan Rekisteröidyt”) antavat Palvelun käytön aikana (jäljempänä ”Asiakastiedot”). Vastaanottava Osapuoli sitoutuu: (i) ryhtymään kohtuullisiin varotoimenpiteisiin Luottamuksellisen Tiedon suojelemiseksi, ja (ii) olemaan käyttämättä sitä muihin tarkoituksiin kuin Vastaanottavan Osapuolen velvoitteiden täyttämiseen tai muulla sallitulla tavalla (pois lukien Yhtiön toimenpiteet Palvelun kehittämistä varten) sekä olemaan paljastamatta Luottamuksellisia Tietoja kolmansille tahoille. Paljastava Osapuoli hyväksyy sen, että yllä mainitut velvollisuudet lakkaavat kun kolme (3) vuotta on kulunut siitä ajankohdasta kun tiedot paljastettiin, tai siinä tapauksessa että Vastaanottavan Osapuolen dokumentoitavissa oleva tieto (a) on tai tulee yleisesti yleisön saataville, (b) oli Vastaanottavan Osapuolen hallussa tai tiedossa ennen kuin se sai tiedon Luovuttavalta Osapuolelta, (c) on saatettu tämän tietoon oikeutetusti ja rajoituksetta kolmannen tahon toimesta, (d) on kehitetty itsenäisesti käyttämättä Luovuttavan Osapuolen Luottamuksellista Tietoa tai (e) on paljastettu tälle laillisin perustein.

4.2 Asiakas omistaa kaikki oikeudet asiakastietoihin. Yhtiö omistaa ja pidättää itsellään kaikki oikeudet (a) Palveluun ja Ohjelmistoon sekä kaikkiin asiakastietoihin perustuvat tai niistä johdetut tiedot, jotka toimitetaan asiakkaalle Palvelun osana, mukaan lukien kaikki näihin tehdyt parannukset tai muutokset, pois lukien henkilötiedot, joita Yhtiö ei voi hallita voimassa olevan tietosuojalainsäädännön nojalla, (b) Palvelun yhteydessä kehitettyihin ohjelmistoihin, sovelluksiin, keksintöihin ja muuhun tekniikkaan sekä (c) kaikki immateriaalioikeudet liittyen mihin tahansa edellä mainittuun.

4.3 Mikäli Yhtiö päättää anonymisoida asiakkaan tiedot (jäljempänä ”Anonymisoitu Tieto”), saa Yhtiö oikeuden käyttää näitä anonyymeja tietoja vapaasti sisäisiin tarkoituksiinsa. Asiakkaalla ei ole oikeutta Anonymisoituun Tietoon.

4.4 Huolimatta mistään päinvastaisesta, on Yhtiöllä oikeus kerätä ja analysoida tietoja, jotka liittyvät Palvelun ja siihen liittyvien eri järjestelmien ja tekniikoiden tarjoamiseen, käyttöön ja suorittamiseen (mukaan lukien asiakastietoja sisältävät tiedot sekä niistä johdetut tiedot, niissä tapauksissa kun tällainen käsittely on laillista), ja Yhtiö voi vapaasti (tämän toiminnan aikana ja kohtuullisen ajan sen päätyttyä) (i) käyttää näitä tietoja Palvelun parantamiseen ja sekä muihin kehittämis-, diagnostiikka- ja korjaaviin tarkoituksiin liittyen Palveluun ja Yhtiön muuhun toimintaan, ja (ii) paljastaa tällaisia tietoja vain yhteenlasketussa tai muussa anonymisoidussa muodossa liiketoimintansa yhteydessä. Oikeuksia tai lisenssejä ei myönnetä, ellei muuta nimenomaisesti mainita.

4.5 Asiakas sitoutuu (i) sallimaan Yhtiön käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa Yhtiön verkkosivuilla, Yhtiön sosiaalisen median viesteissä sekä Yhtiön markkinointimateriaaleissa ja (ii) antamaan Yhtiölle mahdollisuuden viitata asiakkaaseen lehdistötiedotteessa, jossa ilmoitetaan Asiakkaan päätöksestä käyttää Yhtiön palvelua. Muilta osin Asiakas sitoutuu menettelemään kohtuullisessa yhteistyössä Yhtiön kanssa sekä toimimaan referenssinä tämän pyytäessä.

4.6 Ellei kirjallisesti toisin sovita, ei Yhtiö ole vastuussa varmuuskopioiden laatimisesta Palvelussa olevista asiakastiedoista.

 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSOPIMUS, DPA

Kun Yhtiö tarjoaa Palvelunsa Asiakkaalle, käsittelee se Asiakastietoja ja siten myös henkilötietoja, joista Asiakas on vastuussa (jäljempänä ”Henkilötiedot”). Siten Yhtiö on näiden henkilötietojen käsittelijä, kun taas Asiakas on näiden henkilötietojen rekisterinpitäjä. Jäljempänä Yhtiötä voidaan kutsua myös nimellä ”Käsittelijä” ja Asiakasta nimellä “Rekisterinpitäjä”.

Käsittelijän ja Rekisterinpitäjän on TSA:n 28 artiklan nojalla laadittava Henkilötietojen Käsittelysopimus, eli DPA. Tämä kohta sisältää käsittelijän ja rekisterinpitäjän välisen DPA:n.

DPA:n osio Selite
5.1 Käsittelyn aihe ja kesto Henkilötietoja käsitellään Palvelun tarjoamiseen liittyvien puheluiden aikana. Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin Sopimus on voimassa Osapuolten välillä.
5.2 Käsittelyn luonne ja tarkoitus Henkilötietojen käsittely on osa Palvelua, jonka Käsittelijä tarjoaa Rekisterinpitäjälle. Palvelua ei voida tarjota ilman Henkilötietojen käsittelyä. Siksi Käsittelijä käsittelee Henkilötietoja tämän Sopimuksen täyttämiseksi.
5.3 Henkilötietojen ja rekisteröityjen tyyppi Henkilötietoja ovat yhteystiedot ja muut Henkilötiedot, joita Asiakkaan Rekisteröidyt saattavat paljastaa Palvelun kautta. Rekisteröidyt koostuvat Asiakkaan Rekisteröidyistä.
5.4 Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet TSA:n 12-15 artikloista seuraa, että Rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa Asiakkaan Rekisteröidyille ne tavat, jolla heidän Henkilötietojaan käsitellään.

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa toimittaa Käsittelijälle sitovia kirjallisia ohjeita koskien tätä DPA:ta.

5.5 Rekisterinpitäjän dokumentoidut ohjeet Käsittelijä: i) ei saa käsitellä Henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mitä Osapuolet ovat erityisesti sopineet, ii) on velvollinen noudattamaan kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja, iii) varmistaa, että vain valtuutetut henkilöt pääsevät Henkilötietoihin käsiksi ja iv) varmistaa, että kaikki Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia.

Käsittelijälle annetaan yleinen lupa luovuttaa, siirtää tai vastaavalla tavalla käsitellä Henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Tällaisessa käsittelyssä käsittelijällä on velvollisuus noudattaa kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja, Rekisterinpitäjän ohjeita ja Sopimusta (mukaan lukien tämä DPA). Jos jokin sallittavuuden edellytyksistä lakkaa olemasta, on Käsittelijän velvollisuus välittömästi: (a) suorittaa toimenpide, jolla varmistetaan Henkilötietojen laillinen käsittely ja että käsittely suoritetaan Rekisterinpitäjän antamien ohjeiden ja Sopimuksen mukaisesti, tai (b) estää Henkilötietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle sekä palauttaa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle siirretyt Henkilötiedot Suomeen.

5.6 Luottamuksellisuus Käsittelijällä on asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus käsitellessään Henkilötietoja.
5.7 Tietoturva Käsittelijän on varmistettava, että asianmukaiset tekniset ja organisatoriset ennaltaehkäisevät tietosuojatoimenpiteet toteutetaan Henkilötietojen vahingossa tapahtuvan tai laittoman tuhoamisen, katoamisen, muuttamisen, luvattoman paljastamisen tai niihin pääsyn estämiseksi. Käsittelijä vastaa siitä, että dokumentoituja asiaankuuluvia riskienhallinta- ja turvallisuusprosesseja sovelletaan Henkilötietojen käsittelyyn. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla (i) Henkilötietojen salaus tai pseudonymisointi, (ii) järjestelmien ja viestinnän riittävä suojaaminen, (iii) prosessointijärjestelmien ja -palveluiden jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, saatavuuden ja vikasietoisuuden järjestäminen ja (iv) kyky palauttaa tiedot nopeasti ja päästä tietoihin käsiksi fyysisen tai teknisen vian sattuessa.

Käsittelijän on ilmoitettava Rekisterinpitäjälle kaikista tietoturvarikkomuksista ilman aiheetonta viivästystä. Lisäksi Käsittelijän on toimitettava Rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivästystä ja 48 tunnin kuluessa rikkomuksen tapahtumisesta tai uhasta tarvittavat tiedot Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, asian tutkimiseksi, vastaavien rikkomusten estämiseksi ja lakisääteisten ilmoitusten antamiseksi, mukaan lukien kuvaus tietoturvarikkomuksesta ja sen seurauksista sekä kuvaus Käsittelijän suorittamista toimista. Käsittelijän on täydennettävä näitä tietoja Rekisterinpitäjän pyynnöstä ja ohjeiden mukaisesti.

5.8 Alikäsittelijät Käsittelijällä on oikeus käyttää muita käsittelijöitä (esim. Pilvipalvelujen tarjoajia) (jäljempänä ”Alikäsittelijä”) Henkilötietojen käsittelemiseen. Alikäsittelijöillä on samat velvoitteet kuin Käsittelijällä.
5.9 Käsittelijän velvollisuus avustaa Rekisterinpitäjää

Käsittelijällä on velvollisuus avustaa Rekisterinpitäjää: (i) asianmukaisilla toimenpiteillä, mikäli se on mahdollista, rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisessa ja (ii) sen varmistamisessa, että TSA:n 32-36 artikloita noudatetaan.

Käsittelijällä on oikeus laskuttaa Rekisterinpitäjältä riittävät kulut, jotka ovat mahdollisesti aiheutuneet Rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisen avustamisesta.

5.10 Henkilötietojen poistaminen tai palauttaminen

Kun Käsittelijän ja Rekisterinpitäjän välinen Sopimus ei enää ole voimassa, Käsittelijän ja sen Alikäsittelijöiden on palautettava Henkilötiedot Rekisterinpitäjälle omakustanteisesti ja viipymättä. Mikäli Henkilötietojen palauttaminen ei ole mahdollista, on osapuolten sovittava aineiston tuhoamisesta erillisessä sopimuksessa.

Käsittelijällä on oikeus säilyttää Anonymisoidut Tiedot kohdan 4.3 mukaisesti.

5.11 Käsittelijän velvoitteet

Rekisterinpitäjän kirjallisesta pyynnöstä Käsittelijän on annettava Rekisterinpitäjän käyttöön kaikki tarvittavat tiedot TSA:n 28 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattamisen osoittamiseksi. Käsittelijä sallii Rekisterinpitäjän tai muun Rekisterinpitäjän valtuuttaman tilintarkastajan suorittamaan tarkastuksia ja osallistuu myös itse niihin.

Käsittelijällä on oikeus laskuttaa Rekisterinpitäjältä kaikki aiheutuneet kulut, mikäli Rekisterinpitäjä haluaa käyttää kohdan 5.11 mukaisia oikeuksiaan.

6. TAKUU JA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET

6.1 Yhtiö pyrkii vallitsevien teollisuusstandardien mukaisesti ylläpitämään Palvelua tavalla, joka minimoi Palvelun virheet ja keskeytykset. Palvelu voi olla väliaikaisesti poissa käytöstä Yhtiön tavanomaisen käytännön mukaisen kunnossapidon tai ennakoimattoman hätähuollon aikana, jonka suorittaa joko Yhtiö tai kolmas osapuoli, tai muista syistä, jotka eivät ole Yhtiön kohtuullisen hallinnan alaisuudessa. Yhtiön on kohtuullisin pyrkimyksin ilmoitettava etukäteen kirjallisesti tai sähköpostitse kaikista aikataulun mukaisista häiriöistä Palvelussa. KUITENKIN:
(i) PALVELU TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SELLAISESTI SAATAVANA”, ILMAN MITÄÄN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN RAJOITTAMATTA, ESITYKSISTÄ, TAKUUSTA, KAUPATTAVUUDEN EDELLYTYKSISTÄ, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, NIMIKKEISTÄ, RIKKOMATTOMUUDESTA, SÄÄNNÖKSISTÄ TAI LIIKETOIMINNOSTA TAI KAUPANKÄYNNISTÄ ILMENEVISTÄ TAKUISTA
(ii) YRITYS EI TAKAA, ETTÄ PALVELUT TOIMIVAT VIRHEETTÖMÄSTI, ETTÄ PALVELUSSA EI OLE VIRUKSIA TAI MUUTA HAITALLISTA KOODIA, TAI ETTÄ YRITYS KORJAA PALVELUSSA OLEVAT VIRHEET
(iii)  ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ YRITYS EI VASTAA MISTÄÄN ASIAKKAALLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE AIHEUTUVISTA SEURAAMUKSISTA, JOKA JOHTUVAT TEKNISISTÄ ONGELMISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN, INTERNETYHTEYDEN RAJOITUKSISTA (KUTEN HIDAS YHTEYS, VERKKOLIIKENTEEN RUUHKAUTUMINEN TAI PALVELIMIEN YLIKUORMITUS) TAI MUISTA TIETOLIIKENNE- TAI INTERNETTARJOAJIEN RAJOITUKSISTA
(iv) SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ EI SALLI TIETYISTÄ TAKUISTA POIKKEAMISTA, JOTEN SELLAISIA POIKKEUKSIA EI SOVELLETA
7. VASTUUN RAJOITTAMINEN

 

7.1 HUOLIMATTA MISTÄÄN PÄINVASTAISESTA, PAITSI TÖRKEÄN HUOLIMATTOMUUDEN TAI TIETOISEN TUOTTAMUKSEN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA, EI YHTIÖ TAI SEN TOIMITTAJAT (MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN TARVIKE- JA TEKNIIKKATOIMITTAJAT), VIRKAILIJAT, TYTÄRYHTIÖT, EDUSTAJAT, URAKOITSIJAT TAI TYÖNTEKIJÄT OLE VASTUUSSA SOPIMUKSEN MINKÄÄN AIHEALUUEEN TAI SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUEHTOJEN TAI MINKÄÄN MUUNKAAN SOPIMUKSEN TAI ASIANHAARAN PERUSTEELLA:
A) VIRHEESTÄ TAI KÄYTÖN KESKEYTYMISESTÄ TAI TIETOJEN MENETTÄMISESTÄ, EPÄTARKKUUDESTA TAI KORRUPTIOSTA TAI KORVAAVIEN TAVAROIDEN, PALVELUIDEN TAI TEKNIIKAN HANKINTAKULUISTA TAI LIIKETOIMINNAN MENETYKSISTÄ
(B) MISTÄÄN VÄLILLISESTÄ, SATTUMANVARAISESTA TAI SEURANNAISESTA VAHINGOSTA
(C) MISTÄÄN VAHINGOSTA, JOKA JOHTUU YHTIÖN KOHTUULLISTEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN ULKOPUOLISESTA SYYSTÄ, ELLEI YHTIÖTÄ OLE INFORMOITU TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA
7.2 YHTIÖN SOPIMUKSEEN PERUSTUVA VAHINGONKORVAUSVASTUU ASIAKASTA KOHTAAN ON KORKEINTAAN ASIAKKAAN YHTIÖLLE MAKSAMIEN MAKSUJEN SUMMA VIIMEISEN 6 KUUKAUDEN AJALTA ENNEN VAHINGONKORVAUSVASTUUN AIHEUTTAMAA TAPAHTUMAA (EI SIS. ALV). VAHINGONKORVAUSVASTUU ON EDELLÄ LAUSUTUSTA HUOLIMATTA KORKEINTAAN 7 000 EUROA.

7.3 Kaikki sopimukseen perustuvat vaatimukset on esitettävä toiselle Osapuolelle kirjallisesti viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua siitä ajankohdasta, kun Osapuoli tuli tietoiseksi vaatimuksensa perusteista.

8. KORVAUKSET

8.1 Osapuolet sitoutuvat puolustamaan, korvaamaan ja pitämään syyttöminä toisiaan ja toistensa tytäryhtiöitä ja toistensa vastaavia johtajia, työntekijöitä ja edustajia kaikilta vaatimuksilta, vahingoilta, velvoitteilta, tappioilta, vastuilta, kustannuksilta (mukaan lukien mutta ei rajoittuen asianajajan palkkiot), jotka johtuvat: (i) Osapuolen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Palvelua tai, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, Asiakastietoja, (ii) Osapuolen sopimusrikkomuksesta, tai (iii) kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomisesta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, kuten omistusoikeudet tai yksityisyyden suoja.

 

9. TILAUSKAUSI JA IRTISANOMINEN

9.1 Ensimmäinen Tilauskausi käynnistyy Palvelusopimuksen allekirjoituspäivämäärästä ja kestää kolme (3) kuukautta.

9.2 Ensimmäisen Tilauskauden jälkeen uusi Tilauskausi käynnistyy automaattisesti ja Sopimus pysyy voimassa toistaiseksi (jäljempänä ”Varsinainen Tilauskausi”), ellei jompikumpi Osapuoli pyydä Sopimuksen irtisanomista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen Ensimmäisen Tilauskauden päättymistä.

9.3 Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen Varsinaisen Tilauskauden aikana sähköpostitse tai Palvelun kautta. Irtisanomisaika on tällöin kolme (3) kuukautta, ja irtisanomisaika käynnistyy irtisanomisilmoitusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

9.4 Yhtiö voi irtisanoa Sopimuksen tai Palvelun tarjoamisen lopullisesti tai väliaikaisesti, joko koskien yksittäistä Asiakasta tai kaikkia Asiakkaita, Yhtiön oman harkinnan mukaan ja ilman erillistä etukäteistä ilmoitusta.

9.5 Jos Asiakas vastustaa jotain Sopimuksen ehtoa tai ehtoon tehtyä muutosta, tai on tyytymätön Palveluun muulla tavoin, on Asiakkaan ainoa apukeino lopettaa Palvelun käyttö.

9.6 Asiakkaan irtisanoutuessa Sopimuksessa, tulee tämän lopettaa kaikki Palvelun käyttäminen. Kohdat 4 (Luottamuksellisuus, Omistusoikeudet), 5 (Henkilötietojen Käsittelysopimus, DPA), 6 (Takuut ja Vastuuvapauslausekkeet), 7 (Vastuun rajoittaminen), 8 (Korvaukset), 10 (Sekalainen) sekä 11 (Sovellettava laki ja Riidanratkaisu).

10. SEKALAINEN

10.1 Mikäli tämän Sopimuksen käännetyt versiot aiheuttavat ristiriitaa koskien Sopimuksen sisältöä tai tarkoitusta, englanninkielisen version sisältö ja tarkoitus saavat etusijan.

10.2 Mikäli jokin Sopimuksen ehto todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai pätemättömäksi, rajoitetaan tai poistetaan sellainen ehto siinä määrin kuin on tarpeen, ja Sopimus jää muilta osin voimaan pätevänä ja täytäntöönpanokelpoisena.

10.3 Mikäli näiden Käyttöehtojen, Palvelusopimuksen tai Hinnaston välille ilmenee ristiriita tai epäjohdonmukaisuutta, tulkitaan ristiriitaisuutta seuraavalla etusijajärjestyksellä: (1) Palvelusopimuksen sisältö, (2) Hinnaston sisältö toissijan ja (3) Käyttöehtojen sisältö.

10.4 Sopimus ei ole luovutettavissa, siirrettävissä tai edelleenlisensoitavissa Asiakkaan toimesta, paitsi jos Yhtiö on antanut siihen kirjallisen suostumuksen etukäteen. Yhtiö voi siirtää ja luovuttaa kaikki Sopimuksen alaiset oikeutensa sekä velvoitteensa ilman Asiakkaan suostumusta.

10.5 Sopimus on lopullinen yksinomainen julistus Osapuolten molemminpuolisesta yhteisymmärryksestä, ja se korvaa ja peruuttaa Osapuolten kaikki aikaisemmat kirjalliset tai suulliset sopimukset, viestinnät ja muut ymmärrykset liittyen Sopimuksen aihealueisiin. Kaikkien poikkeusten ja muutosten on oltava kirjallisia ja molempien osapuolten allekirjoittamia, jollei tässä toisin määrätä.

10.6 Mitään agentuuria, kumppanuutta, yhteisyritystä tai työllisyyttä ei luoda Sopimuksen seurauksena, ja Asiakkaalla ei ole minkäänlaista valtuutta sitoa Yhtiötä millään tavalla.

10.7 Kaikki Sopimuksen alaiset ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti, ja niiden katsotaan annetun asianmukaisesti (i) kun ne ovat henkilökohtaisesti toimitettu, (ii) kun vastaanotto vahvistetaan sähköisesti, jos ilmoitus on lähetetty sähköpostitse, (iii) seuraavana päivänä ilmoituksen lähettämisen jälkeen, jos ilmoitus lähetetään seuraavan päivän toimitukseen tunnistetulla yön yli -toimituspalvelulla, (iv) vastaanottamisen jälkeen, jos ilmoitus on lähetetty varmennetulla tai rekisteröidyllä toimituksella, edellyttäen palautuskuitin.

10.8 Asiakas hyväksyy, että jos Yhtiö ei käytä tai pane täytäntöön mitään Sopimukseen sisältyvää laillista oikeutta tai muutoksenhakukeinoa (tai muuta oikeutta tai keinoa johon Yhtiöllä on minkään sovellettavan lain nojalla oikeus), sitä ei pidetä muodollisena luopumisena Yhtiön oikeuksista, ja että nämä oikeudet tai muutoksenhakukeinot ovat edelleen Yhtiön käytettävissä.

11. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

11.1 Sopimukseen, mukaan lukien tähän välimieslausekkeeseen, sekä mihin tahansa riitaan, vaatimukseen tai kiistaan, joka johtuu Sopimuksesta tai liittyy siihen, sen rikkomiseen, irtisanomiseen tai pätevyyteen, sovelletaan Suomen lakia ottamatta huomioon sen lainvalintaperiaatteita ja -sääntöjä.

11.2 Mihin tahansa Sopimuksesta johtuvaan tai siihen liittyvään riitaan, vaatimukseen tai kiistaan, Sopimuksen rikkomiseen, irtisanomiseen tai pätevyyteen, annetaan lopullinen ratkaisu välimiesmenettelyllä Suomen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesten lukumäärä on yksi (1). Välimiesmenettely suoritetaan Helsingissä. Välimiesmenettelyssä käytettävä kieli on suomi. Todisteita saatetaan kuitenkin toimittaa, ja todistajia voidaan kuulla englanniksi siinä määrin kuin välimiesoikeus katsoo sen tarpeelliseksi.