Kyselytulosten kohdistaminen alueellisesti

Tehtäessä kyselyhaastattelua satunnaisotannalla laajalta alueelta vastaajien sijaintitietoa voidaan käyttää paitsi analyysin ja raportoinnin osana, myös otannan verifioinnin ja korjauspainotuksen välineenä.

Sijainnin kysyminen automatisoidussa puhelinhaastattelussa ei ole kuitenkaan mielekästä, koska se jouduttaisiin tekemään joko avoimena kysymyksenä tai monimutkaisena kysymysrakenteena. Tästä johtuen uutena ominaisuutena tuomme vastausaineistoon automaattisesti vastaajien kunta- ja maakuntanumerot, jotka noudattavat Tilastokeskuksenkin käyttämää luokittelua.

Sijaintitiedot ovat jatkossa mukana kaikkien palvelumme kautta satunnaisotannalla muodostettujen otosten tulostiedostoissa, koskien sekä menneitä että tulevia kyselyitä.